نقش سیانوباکترهای جداشده از پوسته زیستی پارک ملی خبر در اصلاح برخی ویژگی‌های خاک و تأثیر سویه منتخب بر رشد Secale montanum
نقش سیانوباکترهای جداشده از پوسته زیستی پارک ملی خبر در اصلاح برخی ویژگی‌های خاک و تأثیر سویه منتخب بر رشد Secale montanum

زهرا حجتی بناب؛ پریسا محمدی؛ عذرا صبورا؛ رقیه زارعی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.127281.1460

چکیده
  چکیدهمقدمه: پارک ملی خبر یکی از منابع طبیعی ارزشمند ایران است که جمعیت سیانوباکتری آن تاکنون مطالعه نشده است. سیانوباکتری‌ها مهم‌ترین باکتری‌های تثبیت‌‌کنندة نیتروژن در محیط‌های آبی و خشکی‌اند ...  بیشتر
نقش سیانوباکتری‌های مولد EPS در خاک‌های بیابانی
نقش سیانوباکتری‌های مولد EPS در خاک‌های بیابانی

مرضیه حسینی؛ پریسا محمدی؛ پریناز قدم؛ عذرا صبورا؛ رقیه زارعی؛ زهرا حجتی بناب

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، ، صفحه 51-66

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.129148.1397

چکیده
  مقدمه: پوسته‌های زیستی که روی سطح خاک‌ تشکیل می‌شوند، از میکرو و ماکرو‌ارگانیسم‌هایی همچون سیانوباکتری‌ها، قارچ‌ها، باکتری‌ها، اکتینومیست‌ها، جلبک‌ها، ویروس‌ها، خزه‌ها، گلسنگ‌ها و گیاهان ...  بیشتر