تولید دوکوزاهگزانوئیک اسید توسط سویه بومی آئورانتیوکیتریوم در تخمیر خوراک دهی شده
1. تولید دوکوزاهگزانوئیک اسید توسط سویه بومی آئورانتیوکیتریوم در تخمیر خوراک دهی شده

مطهر امینی؛ شهریار شاکری؛ محمد حسن فضائلی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.126222.1357

چکیده
  مقدمه: دوکوزاهگزانوئیک اسید یک اسید چرب غیر اشباع با چندین پیوند دوگانه می باشد که نقش مهمی در جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی بازی می کند. آغازیان ترائوستوکیترید خصوصا سویه های آئورانتیوکیتریوم یکی ...  بیشتر