بررسی اثرات ضد‏قارچی چند سویه‏ ی Trichoderma علیه چهار بیمارگر ریشه‏ و طوقه‏ ی لوبیا چشم‏ بلبلی
1. بررسی اثرات ضد‏قارچی چند سویه‏ ی Trichoderma علیه چهار بیمارگر ریشه‏ و طوقه‏ ی لوبیا چشم‏ بلبلی

صدیقه خدادادی پورارپنایی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.125835.1349

چکیده
  مقدمه: این تحقیق جهت جداسازی و شناسایی بیمارگرهای طوقه و ریشه لوبیا چشم بلبلی در استان خوزستان انجام شد. علاوه بر این، اثرات ضد قارچی نه سویه انتخاب شده از پنج گونه Trichoderma روی چهار بیمارگر طوقه و ریشه لوبیا ...  بیشتر