بررسی بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضد باکتری در پنج گونه پروکاریوت و یوکاریوت و بررسی اثر ضدباکتری نایسین بر باکتری گرم مثبت و گرم منفی
1. بررسی بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضد باکتری در پنج گونه پروکاریوت و یوکاریوت و بررسی اثر ضدباکتری نایسین بر باکتری گرم مثبت و گرم منفی

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ محمد حسین میرجلیلی؛ حسن احمدی گاولیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.125232.1331

چکیده
  مقدمه:امروزه کاربرد گسترده‌ی پپتیدهای ضد میکروبی به عنوان نگهدارنده‌ی طبیعی به دلیل عوارض نگهدارنده‌های مصنوعی )ایجاد سرطان‌ها و آسیب به کبد در داروها و غذاها( مورد توجه زیادی قرار گرفته است. مواد ...  بیشتر