حذف متان به وسیله سویه های methylocystis جداسازی شده در محیط کشت طراحی شده به همراه ارزیابی توانایی سویه ها در شرایط نامطلوب
1. حذف متان به وسیله سویه های methylocystis جداسازی شده در محیط کشت طراحی شده به همراه ارزیابی توانایی سویه ها در شرایط نامطلوب

محسن اباذری؛ پرویز اولیا؛ غلامرضا زرینی؛ حسن اقدسی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.124465.1317

چکیده
  1-مقدمه: متانوتروف ها، میکروارگانیسم هایی هستند که در کاهش 15% از غلظت کل متان محیطی نقش دارند؛ این باکتری ها می توانند متان را به متانول اکسید بکنند. متان، گاز گلخانه ای آلاینده جو است که همراه با توسعه ...  بیشتر