بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تجزیه و تحلیل فیتوشیمیایی عصاره قارچ‌های اندوفیت گیاه فندق
1. بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تجزیه و تحلیل فیتوشیمیایی عصاره قارچ‌های اندوفیت گیاه فندق

آرزو کاشانیان؛ ناصر پنجه که؛ فاختک طلیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.124212.1315

چکیده
  قارچ‌های مختلف اندوفیت در بافت‌های گیاهی وجود دارند که منابع ارزشمندی برای رشد گیاهان هستند. این آندوفیت‌ها یک منبع بیولوژیکی غنی را برای کشف محصولات طبیعی جدید تشکیل می دهند. همچنین قارچ‌های اندوفیت ...  بیشتر
تنوع و توزیع مکانی قارچ‌های اندوفیت فندق (Corylus avellana) در رویشگاه‌های مختلف آن در ایران
2. تنوع و توزیع مکانی قارچ‌های اندوفیت فندق (Corylus avellana) در رویشگاه‌های مختلف آن در ایران

آرزو کاشانیان؛ ناصر پنجه که؛ فاختک طلیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.125722.1345

چکیده
  مقدمه: ااندوفیت‌ها گروه بزرگ و متنوعی از ریز موجوداتی هستند که بدون ایجاد علائم در بافت‌ها و یا اندام‌های گیاهان زندگی می‌کنند. اندوفیت‌ها نقش مهمی در حفاظت از گیاه در برابر تنش های زیستی و غیرزیستی ...  بیشتر