شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار همزیست با برخی گیاهان در شهرستان رفسنجان بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و توالی ناحیه بتاتوبولین
1. شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار همزیست با برخی گیاهان در شهرستان رفسنجان بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و توالی ناحیه بتاتوبولین

پریسا امینیان نسب؛ ابراهیم صداقتی؛ ثمین حسینی؛ روح الله صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.123989.1311

چکیده
  چکیدهمقدمه: قارچ های میکوریز آربوسکولار (AMF) به عنوان فراوان ترین عوامل ایجاد کننده‌ی همزیستی بین قارچ و گیاه در خاک، از اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی فراوانی برخوردار هستند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی بر ...  بیشتر