بررسی اثر ضد میکروبی ترکیب پرده‌ی آمونیوتیک، Arnebia euchroma، روغن کنجد و موم زنبور عسل بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در زخمهای سوختگی درجه دو
1. بررسی اثر ضد میکروبی ترکیب پرده‌ی آمونیوتیک، Arnebia euchroma، روغن کنجد و موم زنبور عسل بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در زخمهای سوختگی درجه دو

سجاد رجبی؛ محمدمهدی ثقفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.125454.1340

چکیده
  زمینه و هدف: برخی از بافتهای طبیعی بدن مانند پرده‌ی آمنیوتیک و نیز گیاهان دارویی ارزان و در دسترس مانند گیاه ابوخلسا با نـام علمـی Arnebia euchroma میتوانند در درمان زخم سوختگی، کاهش عفونت آن و نیز کاهش زمان ...  بیشتر