بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن بر بیان ژن‌های تولید بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های کلبسیلا پنومونیه
1. بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن بر بیان ژن‌های تولید بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های کلبسیلا پنومونیه

شیرین مسعودیان؛ فرزانه حسینی؛ کیومرث امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.123026.1300

چکیده
  مقدمه: کلبسیلا پنومونیه یک پاتوژن فرصت طلب انسانی است. تشکیل بیوفیلم یکی از خواص مهم این باکتری است که منجر به ایجاد فنوتیپ های مقاوم چند دارویی می شود. در سال های اخیر، فناوری نانوذرات (NP) یکی از زمینه ...  بیشتر