بررسی مقایسه ای چهار سویه باکتریایی تجزیه کننده هیدرو کربن‌های نفتی در زیست‌پالایی خاک آلوده به ترکیبات نفتی
1. بررسی مقایسه ای چهار سویه باکتریایی تجزیه کننده هیدرو کربن‌های نفتی در زیست‌پالایی خاک آلوده به ترکیبات نفتی

خسرو صدیق بیان؛ عباس فرازمند؛ مهناز مظاهری اسدی؛ علیرضا منادی سفیدان؛ ناصر علی‌اصغرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.122322.1290

چکیده
  مقدمه: آلودگی ایجاد شده از استخراج و فراوری نفت، موجب تحریک رشد باکتری‌های تجزیه‌کننده هیدروکربن‌های نفتی گردیده است. زیست‌پالایی یک فناوری امیدبخش برای تصفیه آب و خاک‌های آلوده با بهرمندی از میکروارگانیسم‌های ...  بیشتر