بررسی برهمکنش Rhodotorula toruloides strain IR-1395 با جیوه جهت فرایندهای زیست پالایی جیوه از محیط‌های آبی
1. بررسی برهمکنش Rhodotorula toruloides strain IR-1395 با جیوه جهت فرایندهای زیست پالایی جیوه از محیط‌های آبی

نیوشا توسلی طباطبایی؛ محمدرضا صعودی؛ پریسا تاجرمحمدقزوینی؛ شقایق نصر؛ مرضیه بهرامی بوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.122197.1286

چکیده
  مقدمه: امروزه آلودگی فلزات سنگین یکی از مهمترین مشکلات محیط زیست است و با توجه به هزینه بر بودن روش‌های متداول پالایش، استفاده از زیست توده میکروبی جهت پالایش فلزات سنگین پیشنهاد می-گردد. این مطالعه ...  بیشتر