اثر عصاره سلولی باکتری(بومی) پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پاراکازئی بر روی مرگ سلول های آدنوکارسینومای پانکراس(AsPC-1) وبیان ژنهای آپپتوزی bax، Bcl2 و DPC4
1. اثر عصاره سلولی باکتری(بومی) پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پاراکازئی بر روی مرگ سلول های آدنوکارسینومای پانکراس(AsPC-1) وبیان ژنهای آپپتوزی bax، Bcl2 و DPC4

ریحانه یگانه؛ مریم تاج آبادی ابراهیمی؛ مینا رمضانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.120382.1251

چکیده
  مقدمه :امروزه باکتری های پروبیوتیک مانند لاکتو باسیل ها به عنوان یکی از عوامل پیشگیری کننده ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان شناخته شده ا ند.هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی محلول رویی ...  بیشتر