بررسی توکسین‌زایی قارچ‌های جدا شده از خوراک دام و طیورشهرستان خرم‎آباد
بررسی توکسین‌زایی قارچ‌های جدا شده از خوراک دام و طیورشهرستان خرم‎آباد

رضا درویش نیا؛ مصطفی درویش نیا؛ محمد حسین قارونی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1398، ، صفحه 51-69

https://doi.org/10.22108/bjm.2020.120098.1238

چکیده
  مقدمه: میکوتوکسین‎ها یا سموم قارچی فرآورده‌های متابولیکی اولیه و یا ثانویه ‎می‎باشند. طیف وسیعی از انواع قارچ‎های کپکی مانند آسپرژیلوس، فوزاریوم و دیگر قارچ‏ها قادر به تولید مقادیر زیادی از ...  بیشتر