ارزیابی تأثیر استرپتومیسس‌های خاک‌برد بر شاخص های رشدی گیاه گوجه فرنگی تحت شرایط تنش زیستی ناشی از شبه قارچ Phytophthora nicotianae
1. ارزیابی تأثیر استرپتومیسس‌های خاک‌برد بر شاخص های رشدی گیاه گوجه فرنگی تحت شرایط تنش زیستی ناشی از شبه قارچ Phytophthora nicotianae

ریحانه میجانی؛ غلامحسین شهیدی بنجار؛ سونیا عقیقی؛ اکرم صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.124279.1316

چکیده
  Phytophthora nicotianae بیمارگر گیاهی ویرانگر با توزیع جهانی است که سبب پوسیدگی ریشه، میوه ،برگ وطوقه می-شود. این میکروارگانیسم به عنوان یکی از مخرب‌ترین اوومیست های بیمارگرگیاهی به شمار می‌رود. زیان‌های اقتصادی ...  بیشتر