روش آماری برای تولید روغن ، توده زیستی و ترکیبات فنولیک از گونه Pichiakudriavzevii جدا شده از ماهی دریای خزر
1. روش آماری برای تولید روغن ، توده زیستی و ترکیبات فنولیک از گونه Pichiakudriavzevii جدا شده از ماهی دریای خزر

مهشید طارمی؛ حمیدرضا صمدلویی؛ شاهرخ قرنجیک

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1398، ، صفحه 153-163

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2019.118893.1223

چکیده
  مقدمه طیف وسیعی از گونه های مخمر روغنی به عنوان افزودنی در غذای انسان و دام استفاده می شود. روغن و ساختار اسیدهای چرب گونه های مخمر روغنی تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی و فیزیکی محیط کشت می باشد مواد و روشها، ...  بیشتر