تاثیر دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی باکتری لاکتوباسیلوس روتری بر تحریک تولید سایتوکاین های اینترلوکین-4 و اینترفرون گاما
1. تاثیر دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی باکتری لاکتوباسیلوس روتری بر تحریک تولید سایتوکاین های اینترلوکین-4 و اینترفرون گاما

محمد حسین سلطانی کردشولی؛ الهام معظمیان؛ مهدی کلانی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1398، ، صفحه 71-80

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2019.118287.1219

چکیده
  مقدمه: لاکتوباسیلو‌س ها به عنوان میکروارگانیسم‌های زنده‌ای شناخته شده‌اند که در معده، ترشحات صفراوی و پانکراس وجود دارند. به سلول‌های اپیتلیال متصل می‌شوند و در روده انسان کلونیزه می‌گردند. بسیاری ...  بیشتر