تجزیه زیستی استروژن مصنوعی 17آلفا- اتینیل استرادیول با استفاده از مخلوط میکروبی جداسازی شده از لجن فعال واحد تصفیه پساب داروسازی
تجزیه زیستی استروژن مصنوعی 17آلفا- اتینیل استرادیول با استفاده از مخلوط میکروبی جداسازی شده از لجن فعال واحد تصفیه پساب داروسازی

مهسا صدیقی؛ سیمین ناصری

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1398، ، صفحه 81-92

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2019.116796.1198

چکیده
  مقدمه: استروژن مصنوعی 17 آلفا- اتینیل استرادیول (EE2) حتی در غلظت‌های بسیار کم می‌تواند اثرات نامطلوب بر محیط‌های آبی داشته باشد. شناسایی ارگانیسم‌هایی با توانایی تخریب این ترکیب، همواره حائز اهمیت بوده ...  بیشتر