تولید زیستی روغن تک‌یاخته توسط باکتری Rhodococcus erythropolis PTCC 1767 با استفاده از منابع کربنی ارزان
1. تولید زیستی روغن تک‌یاخته توسط باکتری Rhodococcus erythropolis PTCC 1767 با استفاده از منابع کربنی ارزان

علی رضا رسولی؛ سید سهیل آقایی؛ محسن زرگر

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1399، ، صفحه 71-85

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.121878.1281

چکیده
  مقدمه: ریزموجوداتی که در شرایط کمبود مواد مغذی (به‌ویژه نیتروژن) و به‌علت توقف رشد، اقدام به ذخیره‌کردن چربی می‌کنند، روغن‌های میکروبی را تولید می‌کنند. باتوجه‌به ساختار اسید چرب، روغن‌های میکروبی ...  بیشتر