تاثیر غلظت‌های مختلف روی آلی و معدنی محیط کشت بر رشد و محتوای روی در مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae)
تاثیر غلظت‌های مختلف روی آلی و معدنی محیط کشت بر رشد و محتوای روی در مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae)

فاروق شیخی؛ نصراله احمدی فرد؛ ناصر صمدی؛ کاوه نعمت زاده

دوره 7، شماره 28 ، دی 1397، ، صفحه 103-109

https://doi.org/10.22108/bjm.2018.107135.1090

چکیده
  مقدمه: در صنعت آبزی­پروری مخمرها در کنار سایر میکروارگانیزم­ها از جمله جلبک‌ها از اهمیت زیادی دارند. مخمرها می­توانند مواد معدنی را از محیط کشت خود جذب کنند و به واسطه آن به عنوان یک انتقال دهنده ...  بیشتر