نویسنده = کیومرث امینی
تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22108/bjm.2024.140026.1572

زهرا سادات شبیری؛ الهه عسگری؛ کیومرث امینی