تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مهرناز اسماعیل زاده؛ مهران کیانی راد؛ علی شیخی نژاد؛ علیرضا خسروی؛ عقیل شریف زاده

دوره 7، شماره 28 ، دی 1397، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22108/bjm.2017.106221.1083

چکیده
  مقدمه: اخیرا تولید اسید گانودریک و اگزوپلی­ساکارید با استفاده از استراتژی­های مفید فرمانتاسیون مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه شیوه کشت غوطه­ور، نیمه­جامد و جامد گانودرما لوسیدوم ...  بیشتر