Characterization of psychrophilic and psychrotolerant cultivable bacteria in alpine soil in Iran
1. Characterization of psychrophilic and psychrotolerant cultivable bacteria in alpine soil in Iran

الهام لشنی؛ بهار شهنواز؛ علی مخدومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.121439.1273

چکیده
  مقدمه: باکتری‌ها در اکوسیستم‌های سرد نقش حیاتی در چرخه‌های بیوشیمیایی، تجزیه زیستی آلاینده‌ها و بیوتکنولوژی دارند. به همین دلیل، در سالهای اخیر توجه زیادی به شناسایی و ارزیابی آنزیم های خارج سلولی ...  بیشتر
بررسی‌های زیست‌محاسباتی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی پروتئین‌های Cry با هدف کنترل زیستی مالاریا
2. بررسی‌های زیست‌محاسباتی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی پروتئین‌های Cry با هدف کنترل زیستی مالاریا

مهسا جلیلی منش؛ علی اکبر حداد مشهد ریزه؛ علی مخدومی؛ محمد رضا حسین دخت

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1398، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2018.106941.1088

چکیده
  مقدمه: امروزه تغییرات اقلیمی و کاربرد گستردۀ حشره‌کش‌های شیمیایی ظهور گونه‌های مقاوم پشۀ آنوفل و مخاطرات زیست‌محیطی فراوانی را در پی داشته است؛ ازاین‌رو، ارائۀ راهکارهای جایگزین ازجمله روش‌های ...  بیشتر