ردیابی کموتیپ فومونیزین تولید شده توسط قارچ فوزاریوم پرولیفراتوم جدا شده از آجیل در عراق با استفاده از روش پی سی آر اختصاصی
1. ردیابی کموتیپ فومونیزین تولید شده توسط قارچ فوزاریوم پرولیفراتوم جدا شده از آجیل در عراق با استفاده از روش پی سی آر اختصاصی

خسرو چهری؛ حسین ستار عبود

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1396، ، صفحه 21-27

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2017.21682

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به منظور ارزیابی وقوع جدایه‎های قارچ فوزاریوم پرولیفراتوم تولیدکننده مایکوتوکسین در آجیل در عراق انجام‎ شد. مواد و روش‏‏ها: در این پژوهش 108 نمونه آجیل از فروشگاه‎های مختلف در ...  بیشتر