مقایسه میزان بیان ژن ERG 11 کاندیدا آلبیکانس تیمار‌شده با تیموس ولگاریس به‌تنهایی و در ترکیب با منتا اسپیکاتا
1. مقایسه میزان بیان ژن ERG 11 کاندیدا آلبیکانس تیمار‌شده با تیموس ولگاریس به‌تنهایی و در ترکیب با منتا اسپیکاتا

علیرضا خداوندی؛ فهیمه علیزاده؛ زینب آبراهه

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1397، ، صفحه 87-99

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2018.21758

چکیده
  مقدمه: بیماری‌های ناشی از بیماری‌زای فرصت‌طلب کاندیدا آلبیکانس به‌طور معمول با داروهای ضد قارچ درمان می‌شوند، هرچند شکست درمان به‌ویژه در میزبان دچار نقص ایمنی شدید محتمل است. مطالعه حاضر با هدف ...  بیشتر