تولید لیپاز توسط باکتری اعماق دریایی Idiomarina zobellii؛ شناسایی فاکتورهای موثر و بهینه‌سازی فرایند تولید
1. تولید لیپاز توسط باکتری اعماق دریایی Idiomarina zobellii؛ شناسایی فاکتورهای موثر و بهینه‌سازی فرایند تولید

شهربانو صادقی دستجردی؛ مهدی ابراهیمی؛ روزبه یلفانی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1397، ، صفحه 41-52

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2018.108098.1096

چکیده
  مقدمه: در این مطالعه باکتری Idiomarinazobellii(باکتری اعماق دریایی) به عنوان منبع جدید برای تولید لیپاز مورد استفاده قرارگرفت. لیپازهای بدست آمده توسط باکتری­های هالوفیل برای کاربردهای صنعتی و بیوتکنولوژیک ...  بیشتر