سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت ‏کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط‏ های حاوی سم
1. سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت ‏کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط‏ های حاوی سم

فرناز ارشادفتح؛ حسین بانژاد؛ فریبا محسن زاده

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1394، ، صفحه 145-154

چکیده
  مقدمه: آلودگی‏های حاصل از سموم آفت‏کش یکی از معضلات زیست محیطی محسوب می‏شوند. بهره‏گیری از توان میکروارگانیسم‏ها برای حذف آلودگی‏ها را زیست‏پالایی می‏گویند. گونه‏های تریکودرما، قارچ‏های ...  بیشتر