نویسنده = مشتاقی نیکو، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی پلی فازی Lechevaliera fradia subsp. Iranica، یک اکتینومایست نادر جدا شده از منطقه لوشان ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 15-24

مهدی مشتاقی نیکو؛ محدثه رمضانی؛ شیما سادات سیدمهدی