تاثیر دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی باکتری لاکتوباسیلوس روتری بر تحریک تولید سایتوکاین های اینترلوکین-4 و اینترفرون گاما
تاثیر دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی باکتری لاکتوباسیلوس روتری بر تحریک تولید سایتوکاین های اینترلوکین-4 و اینترفرون گاما

محمد حسین سلطانی کردشولی؛ الهام معظمیان؛ مهدی کلانی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1398، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22108/bjm.2019.118287.1219

چکیده
  مقدمه: لاکتوباسیلو‌س ها به عنوان میکروارگانیسم‌های زنده‌ای شناخته شده‌اند که در معده، ترشحات صفراوی و پانکراس وجود دارند. به سلول‌های اپیتلیال متصل می‌شوند و در روده انسان کلونیزه می‌گردند. بسیاری ...  بیشتر
تأثیر توکسین پاراسپورال باسیلوس تورنجینسیس بر تحریک تولید سایتوکاین‌های اینترلوکین-2 و اینترلوکین-5
تأثیر توکسین پاراسپورال باسیلوس تورنجینسیس بر تحریک تولید سایتوکاین‌های اینترلوکین-2 و اینترلوکین-5

مرضیه سلیمانی؛ الهام معظمیان؛ منوچهر رسولی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1397، ، صفحه 101-108

https://doi.org/10.22108/bjm.2018.21738

چکیده
  مقدمه: باسیلوس تورنجینسیس باکتری گرم مثبت و بی‌هوازی اختیاری است که طی اسپورزایی، پروتئین پاراسپورال بلوری تولید می‌کند. اگرچه برخی از پروتئین‌های یادشده توانایی حشره‌کشی ندارند، برخی سلول‌های ...  بیشتر