نویسنده = غلام خداکرمیان
عوامل شایع بیماری شانکر باکتریای زردآلو از استان همدان

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 105-113

10.22108/bjm.2021.128160.1380

فرزانه بنی بیات؛ غلام خداکرمیان؛ دوستمراد ظفری