بهینهسازی تولید لیزین در باکتری کورینهباکتریومگلوتامیکوم سویۀ ATCC15032 با روش رویه پاسخ
1. بهینهسازی تولید لیزین در باکتری کورینهباکتریومگلوتامیکوم سویۀ ATCC15032 با روش رویه پاسخ

مهرناز حقی؛ محمد پاژنگ؛ علیرضا امانی قدیم

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1396، ، صفحه 107-122

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2017.21316

چکیده
  مقدمه: لیزین یکی از آمینواسیدهای ضروری است و در صنایع غذایی و دارویی اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه از روش‌های مختلفی برای افزایش تولید لیزین استفاده می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مهندسی ژنتیک ...  بیشتر