ویژگی‌ها و ارزیابی کاتکول اکسیژناز در دوازده باکتری‌ جدا شده از خاک‌های آلوده به نفت در مالزی
1. ویژگی‌ها و ارزیابی کاتکول اکسیژناز در دوازده باکتری‌ جدا شده از خاک‌های آلوده به نفت در مالزی

آرزو توکلی؛ اینون حمزه

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1395، ، صفحه 71-80

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2017.21147

چکیده
  مقدمه: کاتکول یک ترکیب حد واسط در مسیر تجزیه ترکیبات آروماتیک است. دربرخی از میکروارگانیسم‌ها، کاتکول اکسیژناز هیدروکربن‌های حلقوی را به ترکیبات کم خطرتر تجزیه کرده و محصولات ایجاد شده در مسیر چرخه ...  بیشتر