Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria
Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد

دوره 9، شماره 36 ، دی 1399، ، صفحه 1-13

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2019.117674.1207

چکیده
  مقدمه: برخی از باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) باکتری‌های اندوفیت هستند که در اندوریزوسفر مستقر و با مکانیسم‌های مختلف قادر به تحریک رشد گیاه هستند. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 24 جدایه باکتری اندوفیت ...  بیشتر
بررسی توان برخی جدایه‌های باکتری در حل فسفات و تعیین چگونگی پخش فسفر حل‌شده در دو بخش محلول و زیتوده میکروبی
بررسی توان برخی جدایه‌های باکتری در حل فسفات و تعیین چگونگی پخش فسفر حل‌شده در دو بخش محلول و زیتوده میکروبی

میترا ابراهیمی؛ علی‌اکبر صفری‌سنجانی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1397، ، صفحه 109-125

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2017.102424.1033

چکیده
  مقدمه: باکتری‌های حل‌کننده فسفر با استفاده از سازوکارهایی به حل فسفات معدنی کمک و بخشی از فسفر محلول را در زیتوده خود جذب و بخش دیگر را در فاز محلول رها می‌‌کنند. مواد و روش‏‏ها: در پژوهش حاضر، توانایی ...  بیشتر
افزایش رهاسازی پتاسیم از کانی ‏های پتاسیم‌دار در حضور فسفات نامحلول توسط باکتری‏ ها
افزایش رهاسازی پتاسیم از کانی ‏های پتاسیم‌دار در حضور فسفات نامحلول توسط باکتری‏ ها

محمدرضا ساریخانی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1394، ، صفحه 87-96

چکیده
  مقدمه: فسفر و پتاسیم عناصر غذایی ضروری پرمصرف برای رشد و توسعه سیستم‌های زنده محسوب می‌شوند. کاربرد و استفاده ریزجانداران خاک یکی از راه‏های افزایش تأمین این عناصر و رشد محصول هستند. برخی از باکتری‏ها ...  بیشتر