عوامل و شدت بیماری پوسیدگی خشک سیب‌زمینی در انبارهای اردبیل و ارزیابی مقاومت ارقام
1. عوامل و شدت بیماری پوسیدگی خشک سیب‌زمینی در انبارهای اردبیل و ارزیابی مقاومت ارقام

لیلا خوشنویس؛ احمد روحی بخش؛ صدیقه موسی نژاد

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1395، ، صفحه 183-202

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2016.20392

چکیده
  مقدمه: پوسیدگی خشک از بیماری‌های مهم سیب‌زمینی جهت نگهداری در انبار محسوب می‌شود. این پژوهش به‌منظور ارزیابی شدت بیماری پوسیدگی خشک در انبارهای شهرستان اردبیل، شناسایی قارچ‌های مسبب بیماری و ارزیابی ...  بیشتر