انتخاب شرایط بهینه تولید بیوپلیمر میکروبی ضدخوردگی از گونه فلاووباکتریوم به‌روش سطح پاسخ (RSM)
انتخاب شرایط بهینه تولید بیوپلیمر میکروبی ضدخوردگی از گونه فلاووباکتریوم به‌روش سطح پاسخ (RSM)

مجتبی خانی؛ علی بهرامی؛ محمد داود غفاری

دوره 5، شماره 18 ، شهریور 1395، ، صفحه 129-140

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2016.20388

چکیده
  مقدمه: روش‌های گوناگونی برای مقابله با پدیده خوردگی پیشنهاد شده است. یکی از این روش‌ها استفاده از رنگ‌ها و پوشش‌ها است. در فرمول‌بندی رنگ‌ها و پوشش‌ها ترکیبات ضدخوردگی مختلفی به کار برده می‌شود که ...  بیشتر