نویسنده = اعظم جیحانی پور
استفاده از نشاسته تصفیه نشده برای تولید بوتانول توسط باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 1-8

مریم خیراندیش؛ محمدعلی اسداللهی؛ اعظم جیحانی پور؛ کیخسرو کریمی؛ حمید ریسمانی یزدی


استفاده از لجن فعال به‌عنوان مکمل در محیط‌ کشت تولید اتانول

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 83-92

حمزه ایمانی؛ اعظم جیحانی پور؛ محمد علی اسداللهی