نویسنده = محمد جواد مهدی پور مقدم
تجزیۀ زیستی آنتراسن توسط Bacillus sp. موجود در پساب آلوده به هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای

دوره 5، شماره 19، آذر 1395، صفحه 105-116

10.22108/bjm.2016.21010

مریم حبیبی؛ محمد جواد مهدی پور مقدم؛ محمد علی زنجانچی


شیوع بتالاکتامازهای نوع CTX-M در جدایه‏‏ های E. coli با مقاومت چندگانه دارویی از شمال ایران، رشت

دوره 3، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 69-78

طلوع بابایی همتی؛ محمد جواد مهدی پور مقدم؛ زیور صالحی؛ سید محمود حبیب زاده


تحریک کلونیزاسیون Azospirillum اندوفیت بدنبال تلقیح توأم با Cellulomonas uda ATCC 491

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 99-112

محمد جواد مهدی پور مقدم؛ گیتی امتیازی؛ مجید بوذری