نویسنده = محسن مبینی دهکردی
بهینه سازی تولید اتانول زیستی از طریق تخمیر حالت جامد با استفاده از ساکارومایسس سرویزیه PTCC 1212 و ضایعات میوه و سبزیجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22108/bjm.2023.136853.1524

محمد کاظم مومنی؛ محسن مبینی دهکردی؛ صادق فرهادیان