نویسنده = کیخسرو کریمی
بهبود تولید اتانول و بیوگاز از کاه گلرنگ با استفاده از فرآوری با سود سوزآور

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 27-43

10.22108/bjm.2017.21557

سید سجاد هاشمی؛ کیخسرو کریمی؛ محمد سبزعلیان


بهینه‏ سازی تولید زایلاناز توسط موکور ایندیکوس، موکور هیمالیس و رایزوپوس ارایزه با استفاده از تخمیر حالت جامد

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 1-10

ساناز بهنام؛ کیخسرو کریمی؛ مرتضی خان احمدی؛ زهرا سلیمیان


استفاده از نشاسته تصفیه نشده برای تولید بوتانول توسط باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 1-8

مریم خیراندیش؛ محمدعلی اسداللهی؛ اعظم جیحانی پور؛ کیخسرو کریمی؛ حمید ریسمانی یزدی


بررسی جذب زیستی یون‏های مس توسط کیتوزان قارچی: جایگزینی برای کیتوزان میگویی

دوره 3، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 1-14

ساناز بهنام؛ کیخسرو کریمی؛ اکرم زمانی؛ ارجمند مهربانی زین آباد