نویسنده = فروغ سنجریان
تعیین ساختار پروتئین و ارزیابی سطح بیان ژن Tup1 قارچ Zymoseptoria tritici

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 37-52

10.22108/bjm.2020.125062.1323

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی


تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد و بیماریزایی قارچ Zymoseptoria tritici

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 53-62

10.22108/bjm.2018.103408.1046

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی