جداسازی پروتئین لایه سطحی کالوباکتر و کریستالیزاسیون آن به روی سطوح صاف
1. جداسازی پروتئین لایه سطحی کالوباکتر و کریستالیزاسیون آن به روی سطوح صاف

ندا حبیبی؛ طیبه ظهرابی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1394، ، صفحه 57-66

چکیده
  مقدمه: خودآرایی مولکول‏ها نقش مهمی در بسیاری از زمینه‏های نانو بیوتکنولوژی، مانند ساخت حسگر‏های زیستی نوین، سیستم‏های داروسان هوشمند، ساخت کشت بافت در ترمیم زخم‏ها، تشخیص مولکول هدف و غیره ...  بیشتر