نویسنده = کیوان بهشتی مآل
شناسایی و جداسازی مخمرهای تولید کننده آنزیم ال آسپاراژیناز از نمونه خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22108/bjm.2023.138189.1549

منصوره صادقی؛ کیوان بهشتی مآل؛ فرشته قندهاری