نویسنده = کیوان بهشتی مآل
شناسایی و جداسازی مخمر تولید‌کنندۀ آنزیم ال-آسپاراژیناز از نمونۀ خاک

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 21-52

10.22108/bjm.2023.138189.1549

منصوره صادقی؛ کیوان بهشتی مآل؛ فرشته قندهاری