نویسنده = زهرا اعتمادی فر
ویژگی‏های سولفور زدایی از دی‏بنزوتیوفن توسط Rhodococcus erythropolis R1 و موتان Dsz-negative آن

دوره 2، شماره 8، بهمن 1392، صفحه 1-14

زهرا اعتمادی فر؛ سیمون کاپلو؛ سیدحمید زرکش اصفهانی