نویسنده = سلمان احمدی اسب چین
تثبیت باسیلوس در بید‏های آلژینات کلسیم برای حذف فلز نیکل

دوره 4، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 171-180

سلمان احمدی اسب چین؛ ناصر جعفری؛ حسنا مرادی


بررسی شاخص‏های جذب نیکل به‏ وسیله‏ سودوموناس و باسیلوس

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 47-56

سلمان احمدی اسبچین؛ ناصر جعفری