نویسنده = گیتی امتیازی
تولید گلوتامیک‌اسید و فولیک‌اسید در پروبیوتیک‌های هوازی و بی‌هوازی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 127-136

10.22108/bjm.2017.21748

زهره تقی آبادی؛ مهرآنا کوهی دهکردی؛ گیتی امتیازی


تحریک کلونیزاسیون Azospirillum اندوفیت بدنبال تلقیح توأم با Cellulomonas uda ATCC 491

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 99-112

محمد جواد مهدی پور مقدم؛ گیتی امتیازی؛ مجید بوذری


القا نانو حفره در هموگلوبین باکتریایی

دوره 2، شماره 8، بهمن 1392، صفحه 23-28

مجتبی توشه؛ گیتی امتیازی؛ پیمان دریکوند


بهینه‌سازی تولید پلی‌فسفات توسط باسیلوس مگاتریوم سویه G11

دوره 2، شماره 7، آبان 1392، صفحه 69-78

سارا قشقایی؛ گیتی امتیازی


الگوی مایکولیک اسید در مایکوباکتریم تجزیه کننده تولوئن در حضور کلسترول

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 41-48

گیتی امتیازی؛ مریم فنائی؛ آذر فرهنگ اصفهانی؛ زرین دخت امامی