زیست شناسی میکروارگانیسم ها (BJM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله