زیست شناسی میکروارگانیسم ها (BJM) - فرایند پذیرش مقالات