زیست شناسی میکروارگانیسم ها (BJM) - واژه نامه اختصاصی