زیست شناسی میکروارگانیسم ها (BJM) - پرسش‌های متداول