اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر گیتی امتیازی

میکروبیولوژی استاد دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/~emtiazi
emtiaziatyahoo.com
+983137932457

مدیر مسئول

دکتر سید حمید زرکش اصفهانی

ایمنولوژی بالینی استاد دانشگاه اصفهان

s.h.zarkeshatsheffield.ac.uk

دبیر تخصصی

دکتر زهرا اعتمادی فر

میکروبیولوژی صنعتی، میکروبیولوژی محیطی، دانشگاه اصفهان، ایران

sci.ui.ac.ir/~z.etemadifar
z.etemadifaratsci.ui.ac.ir

دکتر فرشاد درویشی

میکروبیولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه مراغه، ایران

science.maragheh.ac.ir/Staff/17/fdarvishi
f.darvishiatymail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور بانگ گی کیم

موسسه زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، و موسسه مهندسی زیستی، دانشگاه ملی سئول، کره

mbbl.snu.ac.kr
byungkimatsnu.ac.kr

پروفسور جان هانگ کیم

گروه شیمی مهندسی دونگ آ، دانشگاه بوسان، کره

june0302atdau.ac.kr

پروفسور فرهید همت زاده

دانشکده دام و دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، آدلاید، استرالیای جنوبی

www.adelaide.edu.au/directory/farhidhemmatzadeh
farhidhemmatzadehatadelaide.edu.au

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرداد آذین

بیوتکنولو‍ژی دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

62.60.136.235/persian/academic/staff_comp.asp?staff_id=57449&id=4
azinatirost.org

دکتر ملاحت احمدی

میکروبیولوژی استاد دانشگاه ارومیه

ahmadi12tratyahoo.com

دکتر محمدرضا پورشفیع

میکروبیولوژی اسـتــــاد مؤسسه انستیتو پاستور ایران

pour62atyahoo.com

دکتر مجتبی تاران

میکروبیولوژی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

mojtabataranatyahoo.com

دکتر نیما حسینی جزنی

میکروبیولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

n_jazaniatyahoo.com

دکتر محمد ربانی

میکروبیولوژی دانشیار دانشگاه اصفهان

sci.ui.ac.ir/m.rabbani
m.rabbaniatbiol.ui.ac.ir

دکتر محمد رعایایی

میکروبیولوژی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

roayaei_matyahoo.com

دکتر نورخدا صادقی فرد

میکروبیولوژی دانشیار دانشگاه ایلام

sadeghifardatgmail.com

دکتر ریحانه عموآقایی

فیزیولوژی گیاهی دانشیار دانشگاه شهرکرد

rayhanehamooaghaieatyahoo.com

دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

میکروبیولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

med.mui.ac.ir/oldsite/index.php/2012-03-12-09-55-50/1710-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
ghasemianatmed.mui.ac.ir

دکتر روحا کسری کرمانشاهی

میکروبیولوژی استاد دانشگاه الزهرا

rkasraatyahoo.com

دکتر ایرج نحوی

بیوتکنولو‍ژی استاد دانشگاه اصفهان

i.nahviatsci.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

میثم عودسوزان

دانشگاه اصفهان

bjmatres.ui.ac.ir
+983137934230