زیست شناسی میکروارگانیسم ها (BJM) - راهنمای نویسندگان